រំលងទៅមាតិកា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានស៊ុតទេវកថានៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើហ្វូងឃ្មុំ

អំណាច conseguir un huevo mítico en bee swarm simulator de roblox es una excelente recompensa para la mayoría de usuarios de este título puntual.

Por esta razón aquí te contaremos como puedes obtener este elemento de manera sencilla dentro del juego sin mayor problema.

Que es un huevo mítico en bee swarm simulator

Este huevo dentro de dicho titulo es uno de los elementos mas importantes y raros dentro del inventario de este título.

Esto gracias a que es un huevo que dará siempre como resultado una abeja mítica, por lo general se debe adquirir por medio de dinero real con un gran costo.

O también se pueden conseguir por medio de algunas misiones concretas.

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានស៊ុតទេវកថានៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើហ្វូងឃ្មុំ

Para poder conseguir un huevo mítico en bee swarm simulator, los jugadores de este titulo deberán realizar alguna de las siguientes opciones puntuales:

  1. Ingresa a bee swarm simulator como lo haces de manera cotidiana.
  2. Completa la cadena de misiones de black bear las cuales te darán varios huevos míticos.
  3. Completa las misiones 100, 200 y 400 de Brown bear para conseguir algunos huevos míticos.
  4. Por medio de una gota muy rara de caracol tocon te dará un huevo mítico.
  5. Abriendo la mysthic gift box conseguirás un huevo mítico.
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានស៊ុតទេវកថានៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លែងធ្វើហ្វូងឃ្មុំ