រំលងទៅមាតិកា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើបុរសជំពប់ដួល

ការពិតនៃអំណាច មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង បុរសជំពប់ដួល, គឺជាជម្រើសដ៏ល្អដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៃចំណងជើងនេះមាន។

នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអាចចូលប្រើមុខងារទាំងអស់នៃហ្គេមដោយគ្មានបញ្ហាច្រើន និងដោយមិនចំណាយពេលវេលា និងធនធានច្រើនពេកលើវា។

វាគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះដែលខាងក្រោមនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលអ្នកអាចមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបុរសជំពប់ដួលឱ្យបានត្រឹមត្រូវមួយជំហានម្តង ៗ ។  

https://youtu.be/iPmz5bcV9yE

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើបុរសជំពប់ដួល

ដើម្បីឱ្យមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបុរសជំពប់ដួលអ្នកលេងនៃចំណងជើងនេះត្រូវតែអនុវត្តនីតិវិធីជាក់លាក់ដូចខាងក្រោមទៅលិខិតនេះ:

  1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករកបណ្ដាញដែលទុកចិត្ត។
  2. នៅទីនោះ គាត់ស្វែងរកកំណែរបស់បុរសជំពប់ដួល ដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានទាញយកនៅខាងក្នុង។
  3. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកមានការទាញយកឯកសារពីប្រភពមិនស្គាល់ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម ដូច្នេះឧបករណ៍របស់អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពនេះ។
  4. ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានតម្រូវការទាំងអស់ដែលត្រូវបានស្នើសុំ ដូច្នេះកម្មវិធីដែលបាននិយាយថាអាចត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។
  5. ទាញយកឯកសារដែលអ្នកបានជ្រើសរើសពីមុន ហើយធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅលើទំព័រនោះ។
  6. ដំណើរការកម្មវិធី ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្វីៗនៅខាងក្នុងត្រូវបានដោះសោ និងរួចរាល់។
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើបុរសជំពប់ដួល